CheatMaker 论坛

注册

 

发新话题 回复该主题

[20221123] CM 專用基地址 [复制链接]

1#
模擬器下載
BGB 1.5.10 x32
機種基地址數據大小附加數據
GB/SGB5789E8,1D8
5789E8,200
2000
80
1
1
GBC5789E8,1D8
5789E8,200
8000
80
1
1

BGB 1.5.10 x64
機種基地址數據大小附加數據
GB/SGB839F78,29C
839F78,2E5
2000
80
1
1
GBC839F78,29C
839F78,2E5
8000
80
1
1

bsnes 115.2991 x64
機種基地址數據大小附加數據
SFC75FDDC200001
SGB31E7188
31E6D80
2000
80

1

bsnes-mt 1.3.4 x64
機種基地址數據大小附加數據
SFC8859BC200001
SGB330CD98
330C9E0
2000
80

1

bsnes-plus 05.96 x32
機種基地址數據大小附加數據
SFC6AC14020000
SGB[[[supergameboy.dll+63064]]+88]
[supergameboy.dll+63064]
2000
80
1
2(289)

bsnes-plus 05.96 x64
機種基地址數據大小附加數據
SFC292F7820000
SGB[[[supergameboy.dll+5C068]]+110]
[supergameboy.dll+5C068]
2000
80
1
2(369)

Citra Nightly 1815 x64
機種基地址數據大小附加數據
3DS17210E8,010000000

DeSmuME 0.9.14.6689 x32
機種基地址數據大小附加數據
DS6E5B140
6E4F140
6E57140
400000
8000
4000
1
1
1

DeSmuME 0.9.14.6689 x64
機種基地址數據大小附加數據
DS8DD7440
8DCB440
8DD3440
400000
8000
4000
1
1
1

Dolphin 5.0.17893 x64
機種基地址數據大小附加數據
GC177316018000002(80000000)
Wii1773160
1773160
1800000
4000000
2(80000000)
2(90000000)

DuckStation 0.1.5377 x32
機種基地址數據大小附加數據
PSA22794200000

DuckStation 0.1.5377 x64
機種基地址數據大小附加數據
PSBDB6C0200000

ePSXe 2.0.5 x32
機種基地址數據大小附加數據
PSE820202000001

Flycast 2.0.83 x32
機種基地址數據大小附加數據
DCF9FCB41000000

Flycast 2.0.83 x64
機種基地址數據大小附加數據
DC1D70FE01000000

Ishiiruka 1144 x64
機種基地址數據大小附加數據
GC184752018000002(80000000)
Wii1847520
1847520
1800000
4000000
2(80000000)
2(90000000)

melonDS 0.9.5.2087 x32
機種基地址數據大小附加數據
DS2742C70
2747E58
2747E58,8104
400000
8000
4000

2(104)
1

melonDS 0.9.5.2087 x64
機種基地址數據大小附加數據
DS2196118
219B300
219B300,8128
400000
8000
4000

2(128)
1

Mesen-X 0.9.9.3334 x64
機種基地址數據大小附加數據
FC[[[MesenCore.dll+4355950]+B8]+58]8001

Mesen-SX 0.4.0.1018 x64
機種基地址數據大小附加數據
SFC[[[MesenSCore.dll+4292DF8]+48]+58]200001
GB/SGB[[[[MesenSCore.dll+4292DF8]+58]+D8]+78]
[[[[MesenSCore.dll+4292DF8]+58]+D8]+A0]
2000
80
1
1
GBC[[[[MesenSCore.dll+4292DF8]+58]+D8]+78]
[[[[MesenSCore.dll+4292DF8]+58]+D8]+A0]
8000
80
1
1

mGBA 0.10.0 x32
機種基地址數據大小附加數據
GB/SGB2B370E4,18,3C,4,14C
2B370E4,18,3C,4
2000
80
1
1|2(1EE)
GBC2B370E4,18,3C,4,14C
2B370E4,18,3C,4
8000
80
1
1|2(1EE)
GBA2B370E4,18,3C,4,14
2B370E4,18,3C,4,18
40000
8000
1
1

mGBA 0.10.0 x64
機種基地址數據大小附加數據
GB/SGB2856A28,20,58,8,180
2856A28,20,58,8
2000
80
1
1|2(236)
GBC2856A28,20,58,8,180
2856A28,20,58,8
8000
80
1
1|2(236)
GBA2856A28,20,58,8,28
2856A28,20,58,8,30
40000
8000
1
1

PCSX2 1.7.3581 x64 wx
機種基地址數據大小附加數據
PS2B1FE1402000000

PCSX2 1.7.3581 x64 Qt
機種基地址數據大小附加數據
PS211C70782000000

PPSSPP 1.13.2.1986 x32
機種基地址數據大小附加數據
PSPF401FC18000002(8800000)

PPSSPP 1.13.2.1986 x64
機種基地址數據大小附加數據
PSP11F12D818000002(8800000)

Project64 4.0.0.6016 x32
機種基地址數據大小附加數據
646071FC800000

Project64 4.0.0.6016 x64
機種基地址數據大小附加數據
64247F60800000

REDREAM 1.5.0.1045 x64
機種基地址數據大小附加數據
DC8A11381000000

SkyEmu v2 x64
機種基地址數據大小附加數據
GB67EDA2C
67F2A2C
67F19AC
1000
1000
80
1
1
1
GBC67EDA2C
67F2A2C
67F19AC
1000
7000
80
1
1
1
GBA67C19E8
68019E8
40000
8000
1
1

Snes9x 1.6.1.2049 x32
機種基地址數據大小附加數據
SFC962AC420000

Snes9x 1.6.1.2049 x64
機種基地址數據大小附加數據
SFC8C09D820000

Snes9x NEO 2045 x32
機種基地址數據大小附加數據
SFC961CC420000

Snes9x NEO 2045 x64
機種基地址數據大小附加數據
SFC8B695820000

SSF PreviewVer R28 x32
機種基地址數據大小附加數據
SS6FC2920
ADE2920
100000
100000
1
1

  已有2评分我要评分查看所有评分

  最后编辑Blader 最后编辑于 2022-11-23 15:04:54
  本主题由 超级版主 天枫十一郎 于 2018/9/16 14:01:27 执行 设置高亮 操作
  分享 转发
  TOP
  2#

  那个没必要取消
  TOP
  3#

  今天追加了DeSmuME 0.9.11 x64的基址
  期待指針也能支持64位程序~
  TOP
  4#

  今天模擬器基址沒有改動
  但是追加使用的模擬器下載~
  MECC基址的帖子也一併提供模擬器下載
  TOP
  5#

  小失誤改正:higan (FC)的SRAM長度應該是2000而非20000
  TOP
  6#

  不太確定Citra能不能運行New3DS遊戲
  但還是將第3個基址的地址長度調整為10000000
  TOP
  7#

  因為一些小事耽擱了這次更新,雖然一樣是DEMUL模擬器更新,但基地址仍舊沒有變化
  TOP
  8#

  刪除大部分銀河漫步版主提供過的模擬器基地址
  目前只有mGBA x64與DeSmuME x64的基地址
  為了方便玩家額外追加上述模擬器的x32基地址
  因為不熟悉WS,WSC,FC與SFC的內存配置,所以也一併刪除higan的基地址
  由於CM無法動態指定Citra的內存大小,因此也同樣刪除Citra的基地址
  最后编辑Blader 最后编辑于 2018-07-26 02:44:10
  TOP
  9#

  添加了VBAM版本2.1.0的x32與x64基地址(GB, GBC & GBA)
  實驗性的添加了Mednafen版本1.21.3的x32與x64基地址(WS & WSC)
  TOP
  10#

  今天更新追加了PPSSPP v1.6.3(32與64位)的基地址
  還請各位幫忙測試能否使用,在我的電腦上是沒有問題
  使用64位基地址前,記得使用SVN270
  並於設置勾選"使用8字節指針地址"
  TOP
  发新话题 回复该主题